Play Cool Zombie Sport Games sp. z o.o.
ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław
Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000580667
REGON: 362748821
NIP: 8982214450
Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Komunikat:
Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Play Cool Zombie Sport Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Zarząd spółki Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580667 posiadającej numer NIP 8982214450 oraz REGON 362748821 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022. poz. 1467 t.j.), że w dniu 25.10.2023 roku Zarządy łączących się spółek, tj.:
1. Play Cool Zombie Sport Games Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580667 posiadającej numer NIP 8982214450 oraz REGON 362748821 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (jako Spółki Przejmującej)
oraz
2. Tiny Dragon Advenure Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 45, 51-416 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000634216 posiadającą numer NIP 8982223710 oraz REGON 365263544 o kapitale zakładowym w wysokości 5.050,00 zł (jako Spółki Przejmowanej 1)
oraz
3. Fat Lion Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Traugutta 45, 51-416 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000704592 posiadającą numer NIP 8982238999 oraz REGON 368774363 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (jako Spółki Przejmowanej 2)
uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia ww. spółek, który niniejszym podlega publikacji.

Plan połączenia spółek